ÇANKAYA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd.Şti.


"MİSYONUMUZ; mesleki bilgilerimizi ülke insanına fayda sağlayacak şekilde kullanmak ve paylaşmak, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin mali programının gelişiminde az da olsa bir katkıda bulunabilmektir."

 

Çankaya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
- Ortakları hakkında genel bilgi;

Togay ARI
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'nden mezun olduktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde işletme ve finans konularında Yüksek Lisans eğitimimi tamamladı. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzun yıllar Maliyet muhasebesi, Yönetim muhasebesi, Denetçilik, Bağımsız dış denetim, Bütçeleme, Kurumsal yönetim, Risk yönetimi, Yönetim danışmanlığı Vergi danışmanlığı (vergi planlaması, vergileme sorunları), Vergi yükünün belirlenmesi, Ekonomik ihtilaf ve davalarda araştırma, Bilirkişilik, Değerleme ve derecelendirme işlemleri, Bilgi işlem sistemlerinin yeniden yapılandırılması, Finansal raporlama tekniklerinin yeniden yorumlandırılması ve genişletilmesi konularında çalıştı. Halen Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.
Mehmet Şener,
Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesinde tamamladı. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda Genel Muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Finansman işlemleri, İnşaat Muhasebesi, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Yatırım Teşvik Belgeleri, Bütçeleme, İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Firma Muhasebe Birimlerinin kurulumu, yapılandırılması ve denetimi, Vergi ve Sosyal Güvenlik Kanunları yorumlaması ve danışmanlığı, Dış Ticaret ve Muhasebe, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Konularında Bilirkişi olarak Uzun Yıllar çalıştı. Farklı Sivil Toplum Örgütlerinde Yönetici olarak görev yaptı. Farklı mesleki yayınlarda mesleki makaleleri bulunmaktadır. Halen Mali müşavir olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'lik Hizmetlerimiz

Aşağıda bahsi geçen Serbest Muhasebe, Mali Müşavir'lik dalları uzmanlık alanlarımıza girmektedir.

 • Vergi ve ilgili diğer mevzuata, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
 • Bilanço, gelir-gider tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS' ye uygunluğunun kontrolü.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.
 • İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları'nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.
 • Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne dosya açmak, Ek-1 ve Ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.
 • SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi'nin mükellefe sunulması.
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.
 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.
 • SSK, Bağ-Kur, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.
 • Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.
 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.
 
Bu site; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili
Mecburi Meslek Kararları MADDE 17 deki Reklam ve Teşvik Yasağı ile ilgili hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır.

Meşrutiyet Cad. No: 14/19 Kızılay / ANKARA  Tel: (0.312) 419 34 25 - Faks: 419 34 26
Gsm: (0.533) 541 39 80